Tag - เครื่องกรองน้ํา ระบบอาร์โอ

ระบบอาร์โอ

                                                                      ระบบอาร์โอ เครื่องกรองน้ำR.O อุตสาหกรรม ระบบ Reverse Osmosis (RO) ระบบ REVERSE OSMOSIS (RO) เป็นระบบการกรองโดยใช้เยื่อกรอง Membrane ที่มีความละเอียดถึง 0.0001 ไมครอนในการกรองซึ่งทำให้สารละลาย สิ่งปนเปื้อน รวมทั้งเชื้อโรคต่างๆ ที่มีขนาดใหญ่กว่ารูพรุนของเยื่อกรอง Membrane ไม่สามารถแทรกตัวเล็ดลอดผ่านไปได้ มีเพียงโมเลกุลของน้ำบริสุทธิ์เท่านั้นที่สามารถไหลผ่าน โดยสารละลายและจะถูกแยกออกจากน้ำดี และกำจัดออกจากระบบ เพื่อป้องกันการตกค้างและสะสมภายในเยื่อเมมเบรน ระบบ RO ผ่านกระบวนการกรอง 4 ขั้นตอน ดังนี้ Sediment Filter เป็นการกรองตะกอนหยาบขั้นต้น...

Read more...